Polityka prywatności

Regulamin głosowania w plebiscycie ”Polish DJs Chart”.

Organizatorem Plebiscytu o nazwie „Polish DJs Chart” (zwanego dalej „Plebiscytem”) jest 4Clubbers, Shining Beats oraz Xoni On Air, zwani dalej „Organizatorem”.

2. Celem Plebiscytu jest wyłonienie najpopularniejszych, polskich DJ-ów i/lub producentów. Zwycięzcy zostaną wybrani w drodze głosowania za pośrednictwem strony organizatora.

3. Plebiscyt zostanie przeprowadzony za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem ​https://polishdjschart.pl​ (zwanego dalej „Serwisem”), w dniach od godz. 00:01 dnia 18 listopada do godz. 23:59 dnia 15 grudnia 2020 r.

4. Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Plebiscytu oraz prawa i obowiązki Organizatora i głosujących.

5. Regulamin Plebiscytu będzie dostępny w sieci internet pod adresem www.polishdjschart.pl/regulamin​. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem że taka zmiana nie naruszy praw nabytych osób głosujących w Plebiscycie. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia okresu oddawania głosów w plebiscycie bez podania przyczyny. O zmianie terminu głosowania Organizator ogłosi za pośrednictwem Serwisu.

6. Uczestnikami Plebiscytu mogą być pełnoletnie i niepełnoletnie osoby fizyczne. Głosujący najpóźniej w terminie 14 dni od daty wzięcia udziału w Plebiscycie mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora.

Reklamacja winna zawierać szczegółowe uzasadnienie reklamacji oraz dane kontaktowe składającego skargę.
Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: kontakt@polishdjschart.pl.
Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.
Administratorem danych osobowych głosujących, którzy złożyli reklamację, jest Marcin Gappa, przedstawiciel portalu Shining Beats.

Dane osobowe głosujących są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.
Dane osobowe głosujących będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.
Głosującemu, który złożył reklamację, przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
Głosującemu, który złożył reklamację, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7. W terminie 14 dni od daty oddania głosu uczestnik może oświadczyć o odstąpieniu od udziału w Plebiscycie. Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w plebiscycie może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres kontakt@shiningbeats.pl. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Plebiscytu a głosującymi rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

8. Jeden głosujący oddaje w Plebiscycie pięć głosów. Głosy będą przeliczane na punkty. Za zagłosowanie na miejsce pierwsze organizator przyzna pięć punktów. Za zagłosowanie na miejsce drugie organizator przyzna cztery punkty. Za zagłosowanie na miejsce trzecie organizator przyzna trzy punkty. Za zagłosowanie na miejsce czwarte organizator przyzna dwa punkty. Za zagłosowanie na miejsce piąte organizator przyzna jeden punkt.

9. W przypadku wpisania tego samego artysty w więcej niż jednej rubryce formularza konkursowego, uwzględniany będzie wyłącznie wpis najwyżej punktowany.

10. W rankingu zostaną uwzględnieni wyłącznie artyści aktywnie działający na scenie muzycznej w roku 2019.

11. W rankingu nie będą uwzględniane głosy oddane na DJ-ów i/lub producentów aktualnie reprezentujących, tzw. ‘vixę’ rozumianą, jako charakterystyczny i powszechnie znany rodzaj muzyki i zabawy (pełna definicja na końcu regulaminu). Oprócz tego, w rankingu nie zostaną uwzględnione głosy oddane na producentów, którzy aktualnie tworzą tylko i wyłącznie Disco Polo i/lub podkłady Hip-Hopowe.

12. Zabronione są działania noszące znamiona nieuczciwej konkurencji (przykładowo używanie fałszywych kont na Facebooku, oferowanie korzyści majątkowej w zamian za głos). Wykrycie takich działań może skutkować podjęciem przez Organizatora decyzji o anulowaniu konkretnych głosów lub – w wyjątkowych przypadkach – dyskwalifikacji konkretnego artysty.

13. Zabronione jest nadmierne i uporczywe promowanie głosowania na konkretnego artystę, tzw. spam. Wszelkie przypadki takich zachowań można zgłaszać na adres mailowy kontakt@polishdjschart.pl.

14. W przypadku stwierdzenia podejrzanie dużej ilości głosów z tego samego publicznego adresu IP, Organizator zastrzega sobie prawo do ich unieważnienia. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

15. Ogłoszenie wyników Plebiscytu nastąpi poprzez publikację w serwisach: Shining Beats, 4Clubbers, i w audycji “Xoni On Air” w dniu 20 grudnia 2020 roku.


vixa – kultura muzyki klubowej mająca swój początek w naszym kraju na początku XXI w. i przeżywająca swój renesans w ostatnich latach. 
Utwory zaliczane do ‘vixy’ zawierają charakterystyczny bas określany w slangu producentów muzycznych, jako ‘rura’, a także szybkie tempo – zwykle powyżej 130 BPM. Bardzo często utwory tego typu mają pomieszane tonacje, są niedopracowane pod kątem technicznym i w takiej formie trafiają do odbiorców.
Charakterystycznym elementem imprez typu vixa są różnego rodzaju okrzyki, najczęściej wulgarne, takie jak „PKP”, “nie spać, zwiedzać, zapierdalać”, “cała sala zapierdala” czy inne – najczęściej używane z efektem pogłosu. 
Uczestnicy często przebierają się za postacie w rodzaju robotników, robotów lub kosmitów, malują ciała, zakładają maski chirurgiczne lub gazowe. Popularne są także odblaskowe i fluorescencyjne stroje. Najczęściej używane, utożsamiane z tym zjawiskiem, są akcesoria w rodzaju gwizdków i świecących w UV białych rękawiczek, ale także glowsticki albo mrugające bransoletki.