Regulamin

Regulamin głosowania w plebiscycie ”Polish DJs Chart”.

§1 – POSTANOWIENIA OGÓLNE

1) Organizatorem „Polish DJs Chart” (zwanego dalej „Rankingiem”) są Shining Beats oraz Xoni On Air, zwani dalej „Organizatorem”.

2) Celem Rankingu jest wyłonienie najpopularniejszych polskich DJów i/lub producentów.

3) Niniejszy regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady prowadzenia Rankingu oraz prawa i obowiązki Organizatora i głosujących.

4) Regulamin Rankingu będzie dostępny w sieci internet pod adresem www.polishdjschart.pl/regulamin​. Organizator zastrzega sobie uprawnienie do zmiany niniejszego Regulaminu w każdym czasie, pod warunkiem że taka zmiana nie naruszy praw nabytych osób głosujących w Rankingu. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo przedłużenia lub skrócenia okresu oddawania głosów w plebiscycie bez podania przyczyny. O zmianach w regulaminie Organizator poinformuje za pośrednictwem Serwisu, a także swoich kanałów w mediach społecznościowych.

§2 – WARUNKI UCZESTNICTWA

5) Uczestnikami Rankingu mogą być pełnoletnie i niepełnoletnie osoby fizyczne.

6) W terminie do 14 dni od daty oddania głosu, jednakże nie później niż do końca głosowania, głosujący może oświadczyć o odstąpieniu od udziału w Rankingu. Oświadczenie o odstąpieniu od udziału w plebiscycie może być złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej pod adres kontakt@shiningbeats.pl. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego. Wszelkie spory mogące wyniknąć między Organizatorem Rankingu a głosującymi rozpatrywane będą przez sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora.

§3 – ZASADY KONKURSU

7) Kolejność artystów w Rankingu zostanie ustalona za pośrednictwem dwóch kryteriów:

  1. wyniki plebiscytu odbywającego się na stronie polishdjschart.pl,
  2. punktacja wynikająca ze średniej wyników “monthly listeners” w serwisie Spotify

8) Część plebiscytowa odbywać się będzie za pośrednictwem serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem ​https://polishdjschart.pl​ (zwanego dalej „Serwisem”), w dniach od godz. 00:01 dnia 7 listopada do godz. 23:59 dnia 27 listopada 2022 r.

9) Jeden głosujący oddaje pięć głosów. Głosy będą przeliczane na punkty. Za zagłosowanie na miejsce pierwsze organizator przyzna pięć punktów. Za zagłosowanie na miejsce drugie organizator przyzna cztery punkty. Za zagłosowanie na miejsce trzecie organizator przyzna trzy punkty. Za zagłosowanie na miejsce czwarte organizator przyzna dwa punkty. Za zagłosowanie na miejsce piąte organizator przyzna jeden punkt.

10) W przypadku wpisania mniejszej liczby aliasów niż wymaga tego system do głosowania (a więc 5), głos nie zostanie uznany.

11) W przypadku wpisania tego samego artysty w więcej niż jednej rubryce formularza konkursowego z użyciem jednego aliasu, głos nie zostanie uznany. Wyjątkiem jest sytuacja, w której dany artysta zostanie wpisany w więcej niż jednej rubryce pod różnymi, autentycznymi i aktywnymi w 2021 roku aliasami – wówczas uwzględniany będzie wyłącznie wpis wyżej punktowany.

12) Do zdobyczy punktowych zebranych podczas części plebiscytowej doliczone zostaną punkty przyznane na podstawie średniej liczby tzw. “monthly listeners” w serwisie streamingowym Spotify.

13) Do ustalenia średniej użytych zostanie 12 odczytów, zrealizowanych pierwszego dnia każdego miesiąca w przedziale grudzień 2021 – listopad 2022 za pomocą narzędzia Chartmetric. Wyniki tych ustaleń posłużą do przyznania odpowiedniej liczby punktów.

14) Punkty przyznawane są w zależności od obecności danego artysty w rankingu Polish DJs Chart 2021. Jeśli artysta uplasował się na pozycji od 1. do 150., wówczas za każdy 1 tysiąc “monthly listeners” otrzyma 2 punkty. W innym wypadku, za każdy 1 tysiąc “monthly listeners” będzie przyznawany 1 punkt.

15) W Rankingu zostaną uwzględnieni wyłącznie artyści aktywnie działający na scenie muzycznej w roku 2022.

16) W Rankingu nie zostaną uwzględnione głosy oddane na producentów, którzy aktualnie tworzą tylko i wyłącznie Disco Polo i/lub podkłady Hip-Hopowe.

17) Zabronione są działania noszące znamiona nieuczciwej konkurencji (przykładowo używanie fałszywych kont na Facebooku, oferowanie korzyści majątkowej w zamian za głos, używanie botów na Spotify). Wykrycie takich działań może skutkować podjęciem przez Organizatora decyzji o anulowaniu konkretnych głosów lub – w wyjątkowych przypadkach – dyskwalifikacji konkretnego artysty.

18) Zabronione jest nadmierne i uporczywe promowanie głosowania na konkretnego artystę, tzw. spam. Wszelkie przypadki takich zachowań można zgłaszać na adres mailowy kontakt@polishdjschart.pl.

19) W przypadku stwierdzenia podejrzanie dużej ilości głosów z tego samego publicznego adresu IP, Organizator zastrzega sobie prawo do ich unieważnienia. Każdy taki przypadek będzie analizowany indywidualnie.

20) Ogłoszenie wyników Rankingu nastąpi poprzez publikację poprzez kanały społecznościowe Polish DJs Chart w serwisie Shining Beats i w audycji Xoni On Air w dniu 9 grudnia 2022 roku.

§4 – REKLAMACJE

21) Głosujący, w terminie do 14 dni od daty wzięcia udziału w Rankingu, jednakże nie później niż do końca głosowania, mają prawo do złożenia reklamacji w związku z działaniem Organizatora. Reklamacja winna zawierać szczegółowe uzasadnienie reklamacji oraz dane kontaktowe składającego skargę.

22) Reklamację można składać w formie e-maila wysłanego na adres: kontakt@polishdjschart.pl. Organizator zobowiązuje się pisemnie odpowiedzieć na reklamację w terminie 21 dni roboczych.

23) Administratorem danych osobowych głosujących, którzy złożyli reklamację, jest Marcin Gappa, przedstawiciel portalu Shining Beats.

24) Dane osobowe głosujących są przetwarzane w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora, tj. w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do otrzymania odpowiedzi na reklamację.

25) Dane osobowe głosujących będą przechowywane przez okres niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji, a w zakresie niezbędnym dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami przez Administratora – przez okres ich przedawnienia. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w celu i w zakresie wynikającym z przepisów prawa.

26) W wypadku chęci usunięcia swoich danych z naszej bazy, należy kontaktować się w formie e-maila wysłanego na adres: kontakt@polishdjschart.pl.

27) Głosującemu, który złożył reklamację, przysługuje prawo dostępu do jego danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

28) Głosującemu, który złożył reklamację, przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.